Почетак Јавне набавке Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - пружање услуга одржавања споменика природе „Парк дворца у Конаку“

Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - пружање услуга одржавања споменика природе „Парк дворца у Конаку“

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Број: 05/2019-4
Датум: 25.02.2019.године

 

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)
Наручилац објављује

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

2.Предмет јавне набавке мале вредности је: пружање услуга одржавања споменика природе „Парк дворца у Конаку“
шифра из општег речника набавки: 77313000-Услуга одржавања паркова.

 3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.
 4.Сви  заинтересовани  понуђачи  конкурсну  документацију  могу  преузети  на  Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
 5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку пружање услуга одржавања споменика природе „Парк дворца у Конаку“ број 05/2019 ,  са назнаком “Не отварати”, на  адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
 6.Понуђач  је  дужан  да  достави  понуду  најкасније  до:  05.03.2019.године  до  14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
 7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 05.03.2019.године у 15,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

 9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда. Контакт лица за све додатне информације су Бранка Вукоје и Ивана Пејовић, е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде

 

 

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - пружање услуга одржавања споменика природе „Парк дворца у Конаку“