ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Јавна набавка мале вредности - Услуге зимског одржавања путева

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ Орган јединице локалне самоуправе       

Број: 30/2018-4

Датум: 19.11.2018.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)

Наручилац објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 

2. Предмет јавне набавке мале вредности је: Услуге зимског одржавања путева  

шифра из општег речника набавки: 90620000 – услуга чишћења снега  

3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.   

4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

5. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку услуге зимског одржавања путева број 30/2018 ,  са назнаком “Не отварати”, на  адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На

полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.  
6. Понуђач је дужан да достави понуду  најкасније до: 29.11.2018.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима. 
7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 29.11.2018.године у 15,30 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
8. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда. 
9. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда. Контакт лице за све додатне информације је Бранка Вукоје, е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ I Преузми овде
ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде

 

 

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Јавна набавка мале вредности - Услуге зимског одржавања путева