ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Отворени поступак - Услуга-социјална заштита-помоћ у кући

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Број: 23/2018-4
Датум : 29.08.2018.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

2.Предмет јавне набавке мале вредности је : Услуга-социјална заштита-помоћ у кући     

шифра из општег речника набавки: 98513310- Услуге помоћи у кући

3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.

4.Сви  заинтересовани  понуђачи  конкурсну  документацију  могу  преузети  на  Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне  набавке за набавку  Услуга-социјална заштита-помоћ у кући,  са  назнаком “Не  отварати”,  на адресу  Општина Сечањ,  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.  На  полеђини  коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

5.Понуђач  је  дужан  да  достави  понуду   најкасније  до:  01.10.2018.  године  до  12,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
6.Јавно  отварање  понуда  ће  се  спровести  дана:  01.10.2018.  године  у  14,00  часова  у пословним  просторијама  наручиоца  у  Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.
7.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда  као  и  непосредно пре отварања  понуда  достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
8.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од   10 дана од дана отварања понуда.
9.Контакт  лица за све додатне информације су:  Бранка Вукоје и Ивана Пејовић е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.    

Председник Општине

Предраг Рађеновић

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Отворени поступак - Услуга-социјална заштита-помоћ у кући