ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Отворени поступак - Доделa jавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге применом мера уштеде енергије са LED технологијом на територији општине Сечањ

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Интернет страница: www.secanj.rs
Број: 24/2018-4
Датум: 14.08.2018.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и чл. 22 Закона о јавно приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016)
Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

2.Предмет јавне набавке je доделa jавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге применом мера уштеде енергије са LED технологијом на територији општине Сечањ.

Предмет јавне набавке према општем речнику набавки су:
− 71314200 Услуге у вези са управљањем енергијом
− 71314300 Саветодавне услуге у вези са енегетском ефикасношћу
− 50232100 Услуге одржавања уличне расвете
− 50232110 Пуштање у рад уређаја јавне расвете

Енергетска услуга која је предмет јавне набавке према допунском речнику класификована је у одељку К (Остала својства за енергетику и дистрибуцију воде), у групи А (Својства за енергетику и дистрибуцију воде) под:
− КА03 За електричну опрему
− КА04 За електричне инсталације

3.Критеријум  за  доделу  уговора  је:  “Економски  најповољнија  понуда“  која подразумева  највишу  понуђену  Нето  садашњу  вредност  укупних  трошкова уговора.
4.Сви  заинтересовани  понуђачи  конкурсну  документацију могу преузети  на  Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне   набавке за набавку доделе jавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге применом мера уштеде енергије са LED технологијом на територији општине Сечањ  број 24/2018 са назнаком “Не отварати”, на  адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.   
6.Понуђач  је  дужан  да  достави  понуду  најкасније  до:  08.10.2018.  године  до  12,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 08.10.2018. године у 13,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.
8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  25 дана од дана отварања понуда.

10.Контакт лица за све додатне информације су: Ивана Пејовић, Бранка Вукоје е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Председник Општине

Предраг Рађеновић

 

INVITATION FOR TENDERS
PUBLIC PROCUREMENT FOR SELECTION OF PRIVATE PARTNER AND PUBLIC CONTRACT FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP FOR RECONSTRUCTION, RATIONALISATION AND MAINTENANCE OF PUBLIC LIGHTING IN INHABITED PLACES OF MUNICIPALITY OF SEČANJ

Download
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА I Преузми овде
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ II Преузми овде
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I Преузми овде
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ II Преузми овде
ПРИЛОЗИ Преузми овде
ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА Преузми овде
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ III Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Отворени поступак - Доделa jавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге применом мера уштеде енергије са LED технологијом на територији општине Сечањ