Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - услуга сузбијања пољских глодара

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Број: 20/2018-4
Датум: 01.08.2018.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
2. Предмет јавне набавке мале вредности је:  услуга сузбијања пољских глодара - шифра из општег речника набавки 90670000.
3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.
4. Сви  заинтересовани  понуђачи  конкурсну  документацију  могу  преузети  на  Порталујавних набавки и интернет страници наручиоца.

5. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку услуге сузбијања пољских глодара број 20/2018 , са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефонапонуђача и број телефона контакт особе.

6. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 10.08.2018.године до 14,00часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и истеће се неотворене вратити понуђачима.

7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 10.08.2018.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

8. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до данаи сата одређеног   за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда доставиуредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
9. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од   10 дана од дана отварањапонуда. Контакт лицa за све додатне информације су Бранка Вукоје и Ивана Пејовић, е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - услуга сузбијања пољских глодара