ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Отворени поступак - Уређење атарских путева и отресишта

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Интернет страница: www.сецањ.рс
Број: 14/2018-4
Датум: 17.07.2018.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)
Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

2. Предмет јавне набавке : Уређење атарских путева и отресишта

Шифра из ОРН-45000000 грађевински радови

 

3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.
4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
5. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку Уређење атарских путева и отресишта број 14/2018 са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
6. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 17.08.2018.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 17.08.2018. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
8. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
9. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.
10. Контакт лица за све додатне информације су: Ивана Пејовић, Бранка Вукоје е-маил адреса:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Председник Општине
Предраг Рађеновић

 

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA Преузми овдe
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Отворени поступак - Уређење атарских путева и отресишта