ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - УСЛУГА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

- ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ -

ул. Вожда Карађорђа бр.57, 23240 Сечањ 

 

На основу чл.  55.  став  1.  тачка  2.  И  чл.  60.  став  1.  тачка  2.  Закона  о  јавним набавкама („Службени гласник РС“124/2012,14/2015 и 68/2015), Наручилац,  дана  04.07.2018.године упућује:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                                                     БРОЈ 18/2018-4  

1. Назив, адреса, врста наручиоца :
Oпштинска управа Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57- 23240 Сечањ, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке.

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке: УСЛУГА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ


Ознака из општег речника набавке:
79710000 – услуге обезбеђења

4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

5. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова лично у просторијама Општинске управе Сечањ , ул. Вожда Карађорђа бр.57- 23240 Сечањ,на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручиоца www.secanj.rs.

6. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној печатом подносиоца понуде.
Рок за подношење понуда је 07.08.2018. године до 14:00 часова.
Понуда се подноси на адресу: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57- 23240 Сечањ.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу до 14:00 часова без обзира на начин на који су послате.
Отварање понуда је јавно на адреси наручиоца наведеној у овом Позиву и то дана
07.08.2018. године у 16:00 часова .

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:


ПОНУДА ЗА УСЛУГУ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ ЈН бр.18/2018 - НЕ ОТВАРАТИ 

ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ                                                                                  

Ул. ВОЖДА КАРАЂОРЂА бр.57                                                                                

23240 СЕЧАЊ                                                                                                         

 

 

 

На полеђини коверте или кутији навести: назив и адресу понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом Позиву, сматраће се неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене не отворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

7. Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57- 23240 Сечањ.
Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се са почетком у
16,00 часова, дана 07.08.2018. године

8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.
Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

9. Рок за доношење Одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

10. Лице за контакт: Бранка Вукоје, Ивана Пејовић сваког радног  дана од 08-12 часова Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - УСЛУГА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ