Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Путничко возило по систему "старо за ново"

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Број: 22/2017-4 Датум :16.01.2018.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

2.Предмет јавне набавке мале вредности је : Путничко возило по систему "старо за ново"-шифра из општег речника набавки: 34110000-путнички аутомобили
3.Критеријум за доделу уговора је : Критеријум најниже понуђене цене

4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку Путничког возила по систему "старо за ново"а са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

5.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 24.01.2018.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
6.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 24.01.2018.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.
7.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
8.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.
9.Контакт лица за све додатне информације су Бранка Вукоје и Ивана Пејовић, е-маил адреса:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Председник Општине
Предраг Рађеновић

 


 

 

KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA Преузми овдe

 

 

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Путничко возило по систему "старо за ново"