Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Нафта, бензин и течни нафтни гас

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Интернет страница:             www.secanj.rs
Број: 01/2018-4
Датум: 08.01.2018.године

 

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

2.Предмет јавне набавке : нафта, бензин и течни нафтни гас

      шифра из општег речника набавки:   09130000 – нафта и дестилати

3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.

 

4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнакомза Комисију за јавне   набавке за набавку добара- нафта, бензин и течни нафтни гас број 01/2018 ,  са назнакомНе отварати, на  адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.                                                                                                          

6.Понуђач је дужан да достави понуду  најкасније до: 18.01.2018. године до 13,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

 

7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 18.01.2018. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

 

 

9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда.

 

10.Контакт лице за све додатне информације је  Ивана Пејовић, е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

 

                                                                                                         Председник Општине

                                                                                                          Предраг Рађеновић

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде

 

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Нафта, бензин и течни нафтни гас