Јавна набавка мале вредности - Позив за подношење понуда - услугa израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе       
Број: 24/2017-4
Датум : 08.01.2018.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

2.Предмет јавне набавке мале вредности је : услугa израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник, шифра из општег речника набавки: 71250000-архитектонске, техничке и геодетске услуге.

 

2.Критеријум за доделу уговора је :   најнижа понуђена цена

 

3.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Понуда се доставља у затвореној коверти са назнакомза Комисију за јавне   набавке за набавку услугe израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник, са назнакомНе отварати, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.                                                                                                                   

4.Понуђач је дужан да достави понуду  најкасније до: 18.01.2018. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

 

5.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 18.01.2018. године у 16,30 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

 

6.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

 

7.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда.

 

8.Контакт лице за све додатне информације су:  Бранка Вукоје и Ивана Пејовић

 е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

                                                                                             

                                                                                             Председник Општине

 

                                                                                               Предраг Рађеновић

 

KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Преузми овде
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ  Преузми овде
ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде

 

 • НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Број: 24/2017-4
  Датум : 08.01.2018.године
  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
  Наручилац објављује
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
  2.Предмет јавне набавке мале вредности је : услугa израде програма комасације за
  КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник, шифра из
  општег речника набавки: 71250000-архитектонске, техничке и геодетске услуге.
  2.Критеријум за доделу уговора је : најнижа понуђена цена
  3.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу
  јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за
  набавку услугe израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица ,
  КО Јарковац и КО Крајишник, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина
  Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити
  назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт
  особе.
  4.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 18.01.2018. године до 14,00
  часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте
  ће се неотворене вратити понуђачима.
  5.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 18.01.2018. године у 16,30 часова у
  пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа
  бр.57, Сечањ.
  6.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана
  и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави
  уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
  7.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања
  понуда.
  1
 • 8.Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
  е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
   
  Председник Општине
  Предраг Рађеновић

Контакт

 • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
 • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Фах: 023/ 3842-031
 • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
 • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке Јавна набавка мале вредности - Позив за подношење понуда - услугa израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник