ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-Јавна набавка мале вредности-Геодетске услуге

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе       
Број: 19/2017-4
Датум : 22.11.2017.године

 

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

2. Предмет јавне набавке мале вредности је : Геодетске услуге

      шифра из општег речника набавки: 71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге

3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.  

4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Понуда се доставља у затвореној коверти са назнакомза Комисију за јавне   набавке за набавку пружања геодетских услуга, са назнакомНе отварати, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.                                                

5. Понуђач је дужан да достави понуду  најкасније до: 30.11.2017. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
6. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 30.11.2017. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.
7. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

8. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда.

9. Контакт лице за све додатне информације су:  Бранка Вукоје и Ивана Пејовић

 е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

                                                                                             Председник Општине

                                                                                               Предраг Рађеновић

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде