Јавна набавка-Позив за подношење понуда- Отворени поступак-Радови на реконструкцији улаза у санитарни чвор у објекту установе образовања Бока

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Интернет страница: www.secanj.rs
Број: 15/2017-4
Датум: 25.10.2017.године

 

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

 

2.Предмет јавне набавке : Радови на реконструкцији улаза у санитарни чвор у објекту установе образовања Бока шифра из општег речника набавки: 45454000 –  радови на реконструкцији

 

3.Критеријум за доделу уговора је :    економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума су:

           -        Понуђена цена ...................................            .........     90      бодова

            -       Рок извођења            ....................................   10       бодова

4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

5.Понуда се доставља у затвореној коверти са назнакомза Комисију за јавне   набавке за набавку радова на реконструкцији  улаза у санитарни чвор у објекту установе образовања Бока  број 15/2017 ,  са назнакомНе отварати, на  адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.                                                                                                                   

6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 27.11.2017. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

 

7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 27.11.2017. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

8.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

 

9.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  25 дана од дана отварања понуда.

10.Контакт лица за све додатне информације су Бранка Вукоје, Ивана Пејовић е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

 

                                                                                                         Председник Општине

                                                                                                          Предраг Рађеновић

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Преузми овде
ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде

 

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке Јавна набавка-Позив за подношење понуда- Отворени поступак-Радови на реконструкцији улаза у санитарни чвор у објекту установе образовања Бока