ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Jавне набавке мале вредности: Радови - рекултивација земљишта

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе       
Број: 14/2017-4
Датум :23.10.2017.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

2. Предмет јавне набавке мале вредности је : Радови - рекултивација земљишта, шифра из општег речника набавки: 45112320-Радови на рекултивацији земљишта.

3. Критеријум за доделу уговора је : економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума су:

           -       Понуђена цена ................................... .........     90      бодова

           -       Рок извођења            ....................................   10       бодова

4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Понуда се доставља у затвореној коверти са назнакомза Комисију за јавне   набавке за набавку радова- рекултивација земљишта, са назнакомНе отварати, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.               

5. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 31.10.2017. године до 12,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

6. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 31.10.2017. године у 13,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

7. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

8. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

9. Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић

е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Председник Општине

                                                                                               Предраг Рађеновић

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Jавне набавке мале вредности: Радови - рекултивација земљишта