ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Jавне набавке мале вредности: Добра за репрезентацију

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе    
Број: 16/2017-4
Датум : 23.10.2017.године

 

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

2.Предмет јавне набавке мале вредности је : Добра за репрезентацију

     шифра из општег речника набавки: 15800000

3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде. Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:

           -          Понуђена цена............................................90        бодова

            -           Рок испоруке ..............................................10         бодова

            Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

         Понуда се доставља у затвореној коверти са назнакомза Комисију за јавне   набавке за набавку добара за репрезентацију, са назнакомНе отварати, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.               

4.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 31.10.2017. године до 12,00 часова.

 

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

 

5.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 31.10.2017.године у 13,30 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

6.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

7.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

8.Контакт лице за све додатне информације је Бранка Вукоје е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Председник Општине

Предраг Рађеновић

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде

 

 

 

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Jавне набавке мале вредности: Добра за репрезентацију