Филтер
 • ПРЕЗЕНТАЦИЈА РАЗВОЈНОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ

  Надзорни одбор Развојног фонда АП Војводине усвојио је нове конкурсе за правна лица,  предузетнике и регистрована пољопривредна газдинства.

  За правна лица и предузетнике расписани су следећи конкурси:

  - Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања са роком отплате 84 месеца

  - Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства са роком отплате 48 месеци

  - Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства на 12 месеци, са периодом расположивости средстава од 36 месеци  (три транше)

  За регистрована пољопривредна газдинства расписани су следећи конкурси:

  - Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду са роком отплате до 60 месеци

  - Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта са роком оплате од 72 месеца

  - Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди са роком од 9 месеци И периодом расположивости средстава од 36 месеци (четири транше)

  С обзиром да су нове кредитне линије знатно повољније у односу на претходни период, предлажемо да одржимо презентацију у Сечњу како би ваше суграђане упознали са новом понудом. Процедура је поједностављена, а средства обезбеђења су значајно смањена. Детаљне информације о сваком конкурсу појединачно можете погледати на нашем званичном сајту http://rfv.rs/index.html

   

  Термин одржавања презентације у Сечњу заказан је 12.09.2017. године , са почетком у 11,00 часова у скупштинској Сали општине Сечањ.

 • РАЗВОЈНИ ФОНД НАСТАВЉА ПОВОЉНО КРЕДИТИРАЊЕ ПРИВРЕДЕ И ПОЉОПРИВРЕДЕ

  У Развојном фонду АПВ и даље је отворено 8 кредитних линија које су намењене развоју привреде, пољопривреде и локалних самоуправа. Каматне стопе износе 1 или 2% за кориснике кредита који долазе са територије општина које спадају у трећу и четврту групу развијености, док камате могу бити 2 или 3% за кориснике који пословање обаваљају у општинама из прве и друге категорије развијености.


  За три кредитне линије намењене развоју пољопривреде влада веома велико интересовање. Имамо отворена два конкурса за дугорочно финансирање и један за краткорочно, то су конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду, затим конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта и конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривредикажу у Развојном фонду.


  Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду намењен је набавци пољопривредне механизације, набавци опреме за пољопривредну производњу, квалитетног приплодног материјала у сточарству, матичног јата, затим за набавку пчелињих друштава и кошница са пратећом опремом, набавку вишегодишњих засада воћа, винове лозе, мрежа са наслоном, система за наводњавање, ту такође спада и набавка опреме за повећање капацитета и осавремењавање линија за прераду производа, затим куповина, изградња, адаптација и опремање складишних капацитета – силоса, подних складишта и хладњача и на крају куповина, изградња и адаптација грађевинских објеката за сточарску производњу. Период мировања кредита, односно грејс период може бити од 12 до 24 месеца, док период отплате може бити до 5 година.


  Када је конкурс за куповину пољопривредног земљишта у питању, грејс период износи 12 месеци, док је период отплате 6 година.


  Средстава на располагању има сасвим довољно, а конкурсне линије су стално отворене.


  Када је реч о развоју привреде, односно о кредитирању правних лица и предузетника такође су два конкурса намењена за дугорочно финансирање – за инвестициона улагања и трајна обртна средства и један за краткорочно финансирање обртних средстава. Највеће интересовање влада за конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања због изузетно ниских каматних стопа и повољног периода мировања отплате, односно грејс периода. У овом случају грејс период може трајати 24 месеца, док укупан период отплате може трајати до 7 година.  И за ову намену је опредељено довољно средстава, те привредници могу аплицирати за средства у било ком периоду године јер су конкурсне линије стално отворене.

 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ број 06/2017-10

  ОДЛУКА

  О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   

  УСВАЈА СЕ Извештај о стручној оцени понуда за јавну набавку мале вредности

  рачунара и рачунарске опреме број 06/2017-10 од 11.08.2017. године.

   

  ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор за јавну набавку мале вредности за набавку рачунара и

  рачунарске опреме понуђачу ДОО "ВИНТЕЦ" из Београда, ул. Словенска бр.9,

  понуда заведена под бројем 1759 од 01.08.2017. године.

   Преузми овдe 

   

   

   

   

 • Решење - О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА - "ОППС" Д.О.О. ЈАША ТОМИЋ

  Решење - О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

  "ОППС" Д.О.О. ЈАША ТОМИЋ

  Преузми овде

 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2017. ГОДИНУ

  Република Србија

  Аутономна Покрајина Војводина

  Општина Сечањ

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

  Број: 020-24/2016-1

  Датум: 24.08.2016. године

  ЈАВНИ ПОЗИВ

  ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ

  СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
  ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2017. ГОДИНУ

  У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09 и 112/2015), Председник општине Сечањ расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

  власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: инфраструктура) и власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

  да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Сечањ за 2017. годину, до дана 31. октобра 2016. године.

  ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

  I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над инфраструктуром је:

  1.Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);

  2. Доказ о власништву над инфраструктуром:

  а)  Извод из јавне евиденције о непокретности за инфраструктуру која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе) и/или

  б)  Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу са Законом о рачуноводству за правно лице, за инфраструктуру која није укњижена у јавној евиденцији о непокретности (доставља подносилац захтева) и/или

  в)  Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона улагања за инфраструктуру којаје подигнута након јула 2006. године, односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља подносилац захтева).

  3. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);

  (Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2016.године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције ради утврђивања фактичког стања на терену. Записник је саставни део документације која се доставља до 31. октобра 2016. године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле или делове парцела, на којима је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда.);

  4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне самоуправе);

  II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства коју доставља физичко, односно правно лице:

  1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);

  2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне самоуправе);

  3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, односно закупац објекта за гајење животиња са утврђеним бројем условних грла:

  а) Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд - Земун (изузев за коње коју издају Пољопривредни факултет Београд - Земун), односно за територију АП Војводина Пољопривредни факултет Нови Сад - Департман за сточарство - за Регистровано пољопривредно газдинство у систему уматичења (доставља подносилац захтева);

  б) Записник Републичког ветеринарског инспектора - за Регистровано пољопривредно газдинство које није у систему уматичења (доставља подносилац захтева).

  (Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује број условних грла која обрачунава на основу затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на клање и извозу животиња)

  4. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа (доставља подносилац захтева);

  5. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива;

  6. Изјава подносиоца захтева, потписану од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, која садржи:

  -       изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев,

  -       изјаву колику површину пољопривредног земљишта поседује у свом власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев;

  -       списак повезаних лица и површину пољопривредног земљишта коју та лица поседују у власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој је поднео захтев.

  (Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова)

  7. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља јединица локалне самоуправе);

  8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем захтева (прибавља јединица локалне самоуправе након увида у списак тих лица из изјаве из тачке 6. коју доставља подносилац захтева).

  Сва ограничења из члана 64а, става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односи се на територију јединице локалне самоуправе где се налази објекат, односно животиње.

  Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2, 7 и 8 јединица локалне самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2016. године.

  Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта, у складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др.закон, 41/09 и 112/2015),

  Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.

  Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту животиња доставља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3.

  За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.

  Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа дође до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

  Образац захтева може се преузети сваког радног дана у просторијама Одељења за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине, канцеларија број 12 или са сајта www.secanj.rs

  Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2016. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

  Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу власништва инфраструктуре за 2017. годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2017. годину“, на адресу:

  Општина Сечањ, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта па територији општине Сечањ, Вожда Карађорђа бр. 57, 23240 Сечањ. На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

  Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Драгица Шаренац, телефон: 023/3842-101 или лично у просторијама просторијама Одељења за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине, канцеларија број 12.

  Овај јавни позив објавити на интернет страници општине Сечањ www.secanj.rs, у Службеном листу општине Сечањ и огласним таблама месних канцеларија.

   


  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
  Предраг Милошевић


   

   

   

  ЗАХТЕВ

  ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈСВОЈИНИ, ПО ОСНОВУ ВЛАСНИШТВА НА ИНФРАСТРУКТУРИ, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕСЕЧАЊ ЗА 2017. ГОДИНУ
  Преузми овде

  ЗАХТЕВ 

  ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈСВОЈИНИ, ПО ОСНОВУ СТОЧАРСТВА, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕСЕЧАЊ ЗА 2017. ГОДИНУ

  Преузми овде

   

   

 • Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

       

  Предмет: Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о
  потреби процене утицаја пројекта на животну средину

   


  Носилац пројекта „КРАЈИНА ТИМ“ ДОО из Крајишника поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА - „Пољопривредне зграде (2 објекта) за узгој бројлера са пратећим објектима", чија реализација се планира на кат. парцели бр. 3049, КО Крајишник, на територији општине Сечањ.
  Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у канцеларији инспектора за заштиту животне средине, Вожда Карађорђа 59, Сечањ, у периоду од 04.08.2016 г. до 15.08.2016 г. од 11-13 ч.
  У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљење овом органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.
  Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину.

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
  ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
  Преузми овде

   

   

   

   

   

   

 • Награђени најбољи студенти општине Сечањ

  Поводом школске славе Светог Саве 98 најбољих студената из општине Сечањ награђено је са по 20 хиљада динара.

  Ово је традиционална акција у овој средњобанатској општини, али је ове године број награђених студената далеко већи него ранијих година.

  Извор: РТВ

Контакт

 • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
 • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Фах: 023/ 3842-031
 • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
 • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке