Филтер
 • Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину

  Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној

  расправи о студији о процени утицаја на животну средину

  Преузми овде

 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА БРОЈ 07/2017-7

  OДЛУКА

  O ДОДЕЛИ УГОВОРA

  УСВАЈА СЕ Извештај о стручној оцени понуда за јавну набавку мале вредности за набавку услуге чишћења дивљих депонија број 07/2017-7 од 22.06.2017. године.

  ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор за јавну набавку мале вредности за набавку услуге чишћења дивљих депонија понуђачима у заједничкој понуди ДОО"Форецо" из Бачког Петровца, ул. Маршала Тита бр.20 и ДОО"Визура" из Бачке Паланке, Краља Петра I бр.22, понуда заведена под бројем 1127 од 21.06.2017. године

  Преузми овдe  
 • Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину-„НИС“ ДОО

  Република Србија Аутономна

  Покрајина Војводина Општина Сечањ

  Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине

  Број: 501-6-2/2017-I

  Дана: 22.06.2017.г.

  С е ч а њ

  Предмет: Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о

  потреби процене утицаја пројекта на животну средину

  Носилац пројекта „НИС“ ДОО, Нови Сад, кога заступа „ГасТех" ДОО, Инђија, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА - „Постројење за одвајање водоник сулфида из раствореног гаса којим се снабдева мала електрана снаге 329 К\Л/", чија реализација се планира на кат. парцели бр. 4846/5, КО Бока у Боки, на територији општине Сечањ.

  Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у канцеларији инспектора за заштиту животне средине, Вожда Карађорђа 59, Сечањ, у периоду од 23.06.2017 г. до 03.07.2017 г. од 11-13 ч.

  У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљење овом органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

  Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину.

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ Преузми овде

 • РЕШЕЊЕ - Складиштење чврстог неопасног отпада - секундарних сировина

  Република Србија Аутономна

  Покрајина Војводина Општина Сечањ

  Одељење за привреду, развиј, инспекцијске послове и

  заштиту животне средине

  Број: 501-8-2/2017-1 Дана: 15.06.2017 г.

  С е ч а њ

   

  На основу члана 10. став 4. и став 5. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) и чланова 136. став 1. и 140. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016), поступајући по захтеву носиоца пројекта „ОПСС“ ДОО, Јаша Томић, бр. 501-8/2017-1, од 05.06.2017 године, Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине доноси

  Р Е Ш Е Њ Е

  За ПРОЈЕКАТ -„Складиштење чврстог неопасног отпада - секундарних сировина“, чија реализација се планира на кат. парцелама бр. 1207/1 и 1208/1, у улици Слога 23, у Јаши Томић, КО Јаша Томић, на територији општине Сечањ, потребна је процена утицаја на животну средину.

  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

  Носилац пројекта „ОПСС“ ДОО, Јаша Томић, обратио се овом органу захтевом бр. 501-8/2017-1, од 05.06.2017 г. за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА -„Складиштење чврстог неопасног отпада - секундарних сировина“, чија реализација се планира на кат. парцелама бр. 1207/1 и 1208/1, у улици Слога 23, КО Јаша Томић, на територији општине Сечањ. Увидом у достављену документацију уз захтев и по спроведеном поступку разматрања захтева, овај орган је утврдио да је за горе наведени пројекат потребна процена утицаја на животну средину.

  На поднети захтев за одлучивање о потреби процене утицаја, заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност у датом року нису се огласили.

  Р Е Ш Е Њ Е

  За ПРОЈЕКАТ -„Складиштење чврстог неопасног отпада - секундарних сировина“

  Преузми овде

 • Јавна набавка - Отворени поступак - Уградња постројења централног грејања и гасног развода са заменом столарије у Основној школи у насељеном месту Неузина

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе
  Интернет страница: www.secanj.rs
  Број: 09/2017-4
  Датум: 15.06.2017.године

   

   

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)

  Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1.  Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

   

  2. Предмет јавне набавке : Уградња постројења централног грејања и гасног развода са заменом столарије у Основној школи у насељеном месту Неузина

   

  шифра из општег речника набавки: 45000000-Грађевински радови

   

   

  3. Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена

  4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу

  јавних набавки и интернет страници наручиоца.

   

  5. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком за Комисију за јавне набавке

  за набавку радова- Уградња постројења централног грејања и гасног развода са

   

  заменом столарије у Основној школи у насељеном месту Неузина број 09/2017 , са

   

  назнаком Не отварати”, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57,

   

  Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача,

  број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  6. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 18.07.2017. године до 10,00

  часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте

  ће се неотворене вратити понуђачима

   

  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 18.07.2017. године у 12,00 часова у

  пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул. Вожда Карађорђа

  бр.57, Сечањ

   

  8. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана

  и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави

  уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

   9. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања

  понуда.

   

  Контакт лице за све додатне информације је Ивана Пејовић е-маил адреса:

  Председник Општине

  Предраг Рађеновић

   

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
  Преузми овде
  ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
  Преузми овде
  ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА I
  Преузми овде
  ОДГОВОР НАРУЧИОЦА НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ II Преузми овде
  ОДГОВОР НАРУЧИОЦА НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ III Преузми овде
  ОДГОВОР НАРУЧИОЦА НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ IV Преузми овде

   


   

  OДЛУКА O ДОДЕЛИ УГОВОРA   Преузми овде

   

   


   

  OДЛУКА O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
    Преузми овде
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
  Преузми овде

   


   

 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2017. ГОДИНИ

  На основу чл. 43 став 1 тачка 7 и члана 59 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 38/2015), а у складу са Националним акционим планом запошљавања, Покрајинским акционим планом запошљавања и Локалним акционим планом запошљавања општине Сечањ за 2017. годину, општина Сечањ, расписује дана: 14.06.2017 године

   

   

   

   

  ЈАВНИ ПОЗИВ

   

  ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ
  ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
  У 2017. ГОДИНИ

   

  I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

  Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности које предузима послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и др.).

  Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.

  Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује локална самоуправа на основу јавног конкурса.

  Максимална дужина трајања јавног рада је до 3 месеца.

  Средстваза јавних радова,у укупном износу од 4.000.000,00 динара, обезбеђена су Одлуком о буџету општине Сечањ за 2017. годину у оквиру Програмске класификације - 1501 -0002, Економска класификација - 472.

  Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица која се запошљавају.

  II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

  За спровођење јавног рада општина Сечањ исплаћује послодавцу - извођачу јавног рада средства за:

   

  - зараду незапосленим лицима,

  - трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица,

  - трошкове спровођења јавних радова и

  - трошкове обуке.

   

  Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

   

  1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у висини од 18.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса,

  2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 2.000,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;

  3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за сваки месец ангажовања у висини од:

        - 2.000,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.

  Трошкови спровођења јавних радова ислаћују се у висини месечне зарадеувећане за износ припадајућих пореза и доприноса и других месечних трошкова до 15-тог у месецу за предходни месец.

   

  1. Накнада трошкова организовања обуке

  У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму образовне установе.

  Накнаде трошкова организовања обуке у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу које је похађало обуку и којем је издата потврда о стеченом компетенцијама. Национална служба за запошљавање процењује оправданост потребе за обуком.

  Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих обавеза у складу са законом, а које не сноси општина Сечањ, и то: трошкове доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у јавном превозу.

   

  III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

   

  Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

   - одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: уређење насипа, канала, пруга, мостова и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница, уређење ромских насеља - побољшање услова становања и други послови;

  - одржавања и заштите животне средине и природе: санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија - локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.

  IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

  Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:

  - јавне установе и јавна предузећа

  - привредна друштва;

  - предузетници;

  - задруге;

  - друштвене организације;

  - удружења грађана.

  Услови

  Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да оствари под условом да:

  - има седиште на територији општине Сечањ;

  - запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава или незапосленог у стању социјалне потребе, а који има пребивалиште на територији општине Сечањ и да је пријављен на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала Зрењанин, Пословница Сечањ и да има активан статус;

  - у пријави за јавне радове наведе детаљан опис и динамику активности јавног рада (термин план);

  - измирио је уговорне обавезе према Националној служби, Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и равноправност полова и општини Сечањ, осим за обавезе чија је реализација у току.

   

  Документација за подношење пријаве:

   

  - пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;

  - фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар (решење о упису привредне делатности, фотокопија статута где се види привредна делатност);

  - фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе (максимално три фотографије за сваку локацију);

   - интерни програм обуке послодавца или програм образовне установе, уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку.

   

  Општина Сечањ задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање одобравању спровођења јавних радова.

  Начин подношења пријаве

  Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, на писарници Општинске управе - опшптине Сечањ (канцеларија број 6) или поштом на адресу: Општина Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57, 23240 Сечањ, на прописаном обрасцу који се може преузети са сајта општине Сечањ - www.secanj.rs или преузети на писарници.

   

  V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

   

  Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног рада.

   

  Провера поднетих пријава

  Локални савет за запошљавање општине Сечањ врши проверу поднетих пријава, односно проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене документације. Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се даље разматрати.

  Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси председник општине Сечањ уз претходно мишљење Локалног савета за запошљавање.

   

  VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

   

  Председник општине Сечањ и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

  Документација за закључивање уговора:

  - уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;

  - средство обезбеђења уговорних обавеза;

  - картон депонованих потписа и

  - термин план - уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужина трајања пројекта.

  Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду. Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 30 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.

  Средства обезбеђења уговорних обавеза

  Две истоветне бланко личне менице, са меничним овлашћењем, регистроване у

  банци.

  VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

  Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:

  - запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи у радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим лицем, за преостало време трајања уговора;

  - организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;

  - месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на текући рачун лица;

  - месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;

  - општини Сечањ доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу јавног рада;

  - општини Сечањдоставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођења јавног рада;

  - достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке;

  - општини Сечањомогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;

  - обавести општину Сечањо свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

  У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.

   

  VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

  Јавни позив је отворен 10 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе општине Сечањ и сајту општине Сечањ – www.secanj.rs Јавни позив ће бити објевљен на огласној табли НСЗ - Филијале Зрењанин, Испостава Сечањ.

  Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка на писарници СО Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, 23240 Сечањ, лично или путем поште, на типском обрасцу који се може добити у Општинској управи - општине Сечањ (канцеларија бр.7). '

  Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

   

   

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

   

  Предраг Рађеновић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  Преузми овде


   

 • Јавна набавка мале вредности - УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе   
  Број: 07/2017-4
  Датум :12.06.2017.године

   

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
  Наручилац објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1.  Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

   

  2. Предмет јавне набавке мале вредности је : Услуга чишћења дивљих депонија


  шифра  из  општег  речника  набавки:  90000000-Услуге  канализације,  одношења смећа, чишћења и очувања животне средине.

   

  3. Критеријум за доделу уговора је : Критеријум најниже понуђене цене

  4. Сви  заинтересовани  понуђачи  конкурсну  документацију  могу  преузети  на  Порталу
  јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне   набавке
  за набавку услуге чишћења дивљих депонија,  са назнаком “Не отварати”, на адресу
  Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно
  назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона
  контакт особе.  

  5. Понуђач  је  дужан  да  достави  понуду  најкасније  до:  21.06.2017.  године  до  14,00
  часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте
  ће се неотворене вратити понуђачима.

  6. Јавно  отварање  понуда  ће  се  спровести  дана:  21.06.2017.  године  у  16,00  часова  у
  пословним  просторијама  наручиоца  у  Општини    Сечањ,  ул.Вожда  Карађорђа
  бр.57, Сечањ.

   

  7. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана
  и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави
  уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

   

  8. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања
  понуда.

   9. Контакт лице за све додатне информације су:  Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
   е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   Председник Општине
                                                                                                 Предраг Рађеновић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -  Услуга чишћења дивљих депонија

  Преузми овде

   


   

 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 08/2017-7

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРA

   

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ Извештај о стручној оцени понуда за јавну набавку услуге одржавање софтвера информационог система локалне пореске администрације број 08/2017-7 од 09.06.2017. године.

   

  ДОДЕЉУЈЕ СЕ Уговор за јавну набавку услуге одржавање софтвера информационог система локалне пореске администрације понуђачу Институт "Михајло Пупин" д.о.о. ул. Волгина бр.15, Београд, понуда заведена под бројем 646 од 02.06.2017. године.

  Преузми овдe

   

   

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - „ОПСС“ ДОО

  Република Србија

  Аутономна Покрајина Војводина

  Општина Сечањ

  Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и

  заштиту животне средине

  Број: 501-8-1/2017-1

  Дана: 05.06.2017.Г.

  С е ч а њ

  ОБАВЕШТЕЊЕ

  О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
  ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ

  СРЕДИНУ

   

  Носилац пројекта „ОПСС“ ДОО из Јаше Томић поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА - „Скпадиштење чврстог неопасног отпада секундарних сировина", чија реализација се планира на кат. парцелама бр. 1207/1 и 1208/1, КО Јаша Томић, на територији општине Сечањ.

   

  Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у канцеларији инспектора за заштиту животне средине, Вожда Карађорђа 59, Сечањ, у периоду од 06.06.2017 г. до 15.06.2017 г. од 11-13 ч.

   

  У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљење овом органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

   

  Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину.

   

   

    

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ

  Преузми овде