Филтер
 • Јавна набавка -ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊA СОФТВЕРА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА

   

  Општина Сечањ
  Вожда Карађорђа 57
  Сечањ
  Број: 08/2017-4
  Датум: 25.05.2017. године

  :

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
  ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  1.  Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања јавног позива

   

  2. Предмет јавне набавке је услуга-Услуга одржавања софтвера -шифра из

  општег речника набавки: 50312600

   

  3. Критеријум за доделу уговора је : Критеријум најниже цене

  4. Основ за примену преговарачког поступка: Члан 36.,став1., тачка 2. ЗЈН.

  5. Број и датум првобитно закљученог уговора: 2877/1-09 од 24.12.2009.

  6. Назив и адреса лица којима ће Наручилац послати позив: Институт „Михајло Пупин“ Београд

   

  7. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 07.06.2017. године до 12,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

   

  8. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 07.06.2017. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Сечњу, ул. улица Вожда Карађорђа бр. 57

   

   9. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  10. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

   

  11. Контакт лице за све додатне информације је Бранка Вукоје, nabavkasecanj@gmail.com

   

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

  ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊA СОФТВЕРА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА бр. 08/2017-5

  Преузми овде

   


   

 • Конкурс за" Домаћина летњих спортских игара" оштине Сечањ

   

   

   

   

   

   

  Република Србија
  Аутономна Покрајина Војводина
  Општина Сечањ
  СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
  Број:16-01-010/2017
  Дана: 23.05.2017.године
  Сечањ


  САВЕТУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА


     Програмом рада Спортског савеза општине Сечањ, "Летње спортске игре" општине Сечањ одржаће се последњег викенда у јулу или првог викенда у августу.
     Молимо Вас да размотрите на Савету Месне заједнице евентуалну кандидатуру Ваше Месне заједнице за овогодишњег" Домаћина игара".
     Молимо Вас да у пријави за "Домаћина игара" наведете са којим могућностима располаже Ваша Месна заједница и на који начин је спремна за организацију игара.
     Пријаве за "Домаћина игара" доставите писмено на адресу "Спортски савез општине Сечањ", до 07.јуна 2017. године

  СПОРТСКИ ПОЗДРАВ!

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК
                                                          СПОРТСКОГСАВЕЗА

                                                                                                   Зоран Рикало


  Вожда Карађорђа 57, 23240 Сечањ  

  ж.р. Војвођанска банка 355-1030858-11

  Матични број 08019037 

  ПИБ 101358362                                          

  Тел. 0698023439; 0643019920;

  E mail  sportsavsecanj@gmail.com    

   


   

 • САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

  Untitled

   

   

  САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

   

  Општина Сечањ успешно реализовала пројекат


   “ЗНАЊЕМ И ПРАКСОМ ДО ЗАПОСЛЕЊА МЛАДИХ”

   

   

  Маја месеца завршава се реализација пројекта “ЗНАЊЕМ И ПРАКСОМ ДО ЗАПОСЛЕЊА МЛАДИХ” који је Општина Сечањ реализовала у партнерству са Општином Житиште и Регионалним центром за друштвено-економски развој – Банат (РЦР Банат), а који је финасиран од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије у оквиру Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе, у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу.

  Тим поводом, у среду, 24. маја 2017 године, у просторијама Општине Житиште, одржана је завршна конференција пројекта а присутнима на конференцији обратили су се председник општине Житиште г-дин Митар Вучуревић, локални асистент пројекта г-ђа Јелена Травар Миљевић и менаџер пројекта г-дин Бранислав Милосав, који су представили најзначајније активности и постигнуте резултате пројекта.

  Од почетка реализације, пројекат је укључио 40 младих незапослених лица са територије партнерских локалних самоуправа, од којих је, након завршених теоријских обука из области занатства и модерне пољопривреде, њих 20 упућено на тромесечну радну праксу код одабраних менторских предузећа. Радна пракса је била финансирана од стране пројекта, а 20 младих незапослених лица имало је прилику да теоријски стечена знања примене у пракси, додатно унапреде своје компетенције и остваре стално запослење. Да је цео концепт био добро испланиран и успешно спроведен, сведочи податак да ће најмање њих 5 наставити рад у менторским компанијама, док се очекује да један број лица заснује радни однос у наредним месецима.

  Путем усклађивања компетенција младих незапослених лица са потребама тржишта рада, пројекат је омогућио младима да стекну нова знања и вештине, као и неопходно радно искуство, које је једном броју младих обезбедило стално запослење. То је свакако и најзначајнији резултат пројекта, који представља само један у низу напора које Општина Сечањ и остале локалне самоуправе у Банату, заједно са Развојном Агенцијом Банат, чине у погледу смањења дугорочне незапослености у региону.

   

  Реализација пројекта трајала је 7 месеци, а укупна вредност пројекта била је 2.906.000,00 динара.

   

   

  Контакт детаљи:

  Дејана Милошевић Локални асистент пројекта, Вожда Карађорђа 57, Сечањ, тел. 069/8022414,  e-mail: mdejana@beotel.net .

   

   

   

   

  Untitled1

  Projekat „Znanjem i praksom do zaposlenja mladih“, sprovodi opština Žitište, u partnerstvu sa opštinom Sečanj i Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije