Филтер
 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Геодетске услуге

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 07/2016-3

  Датум: 20.05.2016.године

   

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)

   Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

   

  2. Предмет јавне набавке мале вредности је: Геодетске услуге       

  шифра из општег речника набавки: 71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге

  3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.

  4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку пружања геодетских услуга, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ. На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  5. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 30.05.2016. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  6. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 30.05.2016. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

  7. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  8. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

  9. Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
  е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине
  Предраг Милошевић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:

  -ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ-

  Преузми овде

   


   

 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Путничко возило по систему "старо за ново"

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 06/2016-3

  Датум: 19.05.2016.године

   

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)

   Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

   

  2. Предмет јавне набавке мале вредности је: Путничко возило по систему "старо за ново"

  шифра из општег речника набавки: 34110000-путнички аутомобили

   

  3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже цене.

  4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку Путничког возила по систему "старо за ново" а са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ. На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  5. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 27.05.2016. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  6. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 27.05.2016. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

  7. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  8. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

   

  9. Контакт лице за све додатне информације је: Ивана Пејовић
  е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

  Председник Општине
  Предраг Милошевић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:

  -ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ПО СИСТЕМУ "СТАРО ЗА НОВО"-

  Преузми овде

   


   

 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, БРОJ 05/2016-8 ОД 20.05.2016. ГОДИНЕ  Преузми овде

   

   


   

 • ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

   

  На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",
  бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС,
  50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Одлуке о покретању
  поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине
  Сечањ ("Службени лист општине Сечањ", бр.2/2016), Одлуке о расписивању јавног
  огласа за прикупљања писмених понуда за отуђење неизграђеног грађевинског
  земљишта у јавној својини општине Сечањ бр. 011-40/2016, Општина Сечањ расписује
   

  Ј АВ Н И  О Г Л А С

  ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ
  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

   

   

  Расписује се јавни оглас за прикупљање писмених понуда за отуђење
  неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње стамбеног објекта у складу са Одлуком о Генералном плану општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ“, бр. 6/2005) у насељеном месту Сечањ

   

   

  ПРЕУЗМИ ОГЛАС

  Преузми овде

   


   

   
 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Услуга мобилне телефоније

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 05/2016-3

  Датум: 06.05.2016.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)

   Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

   

  2. Предмет јавне набавке мале вредности је: Услуга мобилне телефоније       

  шифра из општег речника набавки: 64212000

  Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене

  3. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку Услуге мобилне телефоније, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ. На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  4. Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 17.05.2016. године до 12,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  5. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 17.05.2016.године у 15,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.

  6. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  7. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда.

  8. Контакт лице за све додатне информације је Ивана Пејовић, Бранка Вукоје е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:

  -УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ-

  Преузми овде

   


   

 • Решење за пројекат - „Реконструкција силоса за житарице и доградња пратећих објеката, ПЈ „Фарма Сечањ"

   

   

  РЕШЕЊЕ

   

   

      1. За ПРОЈЕКАТ - „Реконструкција силоса за житарице и доградња пратећих објеката, ПЈ „Фарма Сечањ", чија реализација се планира на кат. парцели бр. 949/1, КО Сечањ, на територији општине Сечањ,.носиоца пројекта „Массаграр“ ДОО из Новог Сада, није потребна процена утицаја на животну средину.   

   

          2.  Обавезе носиоца пројекта су:

  1. Применити опште и посебне санитарне мере и услове предвиђене законом и другим прописима којима се уређују послови санитраног надзора
  2. Обављати редовно одржавање и техничку контролу процесне опреме
  3. Спроводити опште мере заштите животне средине које се односе на мере у току изградње, односно реконструкције, заштите од буке, заштита ваздуха, управљање насталим отпадом, као и остале опште мере;
  4. Носилац пројекта је дужан да поштује Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), као и подзаконска акта донета по основу овог Закона;
  5. Отпадни материјал који настане у процесу изградње (комунални отпад, грађевиснки материјал и метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) прописно сакупити, разврстати и одложити на за то унапред предвиђену и одобрену локацију, а у сарадњи са надлежним комуналним предузећем;
  6.  Вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског материјала током транспорта;
  7. Уколико се након уклањања објеката утврди да је дошло до загађења земљишта (у случају удеса) потребно је извршити санацију и ремедијацију земљишта;
  8. Након изградње околни терен очистити од грађевинског отпада, испланирати и озеленити вегетацијом дугог вегетационог периода. Слободне површине, простор испред и око нових објеката, потребно је озеленити травом и пејзажном вегетацијом, у циљу смањења буке и издувних гасова;
  9. Поштовати Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), Закон о амбалажном отпаду ("Службени гласник РС", бр. 36/2009) и подзаконска акта донета на основу ових закона;
  10. Сав чврсти отпад који потиче од делова амбалаже, као и боравка запослених организовано сакупљати у металним контејнерима унутар комплекса, а редовно пражњење истих вршити преко надлежног комуналног предузећа;
  11. Поштовати Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 80/2010), као и подзаконска акта донета на основу овог Закона;
  12. Пројектовати и извести одговарајућу звучну заштиту, којом се обезбеђује да бука која се емитује из техничких и других делова објеката при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и опреме, односно током обављања планираних активности, не прекорачује прописане граничне вредности;
  13. Поштовати Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013), као и подзаконска акта донета на основу овог Закона;
  14. Предвидети одговарајућу опрему, техничка и технолошка решења, којима се обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздух задовољава прописане граничне вредности;
  15. Предвидети посебне мере заштите у случају удеса, односно прибавити сагласност надлежног органа на предвиђене мере заштите од пожара, а приликом експлоатације спроводити мере заштите од могућих удеса (пожар, изливање, просипање, исцуривање и др.), као и мере за отклањање последица у случају удесних ситуација;
  16. У близини места на којима је могућност просипања запаљивих течности највећа, поставити сандуке са песком за посипање. Прописно их ускладиштити, предвидети њихову употребу, сакупљати након употребе и одлагати у складу са Правилником о начину поступања са отпацима који имају својство опасних материја ("Службени гласник РС", бр. 12/1995 и 56/2010);
  17. Спроводити програм праћења утицаја рада пројекта на животну средину, који се односи на појединачна мерења емисије загађујућих материја у ваздух и буке, у складу са важећим прописима и то:
  18. пре пуштања погона у рад извршити контролно мерење чинилаца животне средине, тзв. нулто мерење;
  19. после пуштања погона у рад вршити контролна мерења емисије у ваздух - два пута годишње и мерење интезитета буке по потреби и по налогу општинске инспекције за заштиту животне средине.

      Податке добијене мониторингом достављати Агенцији за заштиту животне средине и општинској инспекцији за заштиту животне средине.

  Региструјте се да би видели цео чланак...