Филтер
 • Обавештење

   

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ

   

  О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О

  ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ

  СРЕДИНУ 

   

           Обавештава се јавност да је носилац пројекта "Массаграр" ДОО из Новог Сада, поднео захрев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА - "Реконструкција силоса за житарицеи доградња пратећих објеката, ПЈ "Фарма Сечањ", чија реализација се планира на кат. парцели бр. 949/1, КО Сечањ, на територији општине Сечањ.

           Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији инспектора за заштиту животне средине, Вожда Карађорђа 59, Сечањ у периоду од 22.04.2016 до 04.05.2016 од 11-13 ч.

           У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

                 Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

   

  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

  Дејана Милошевић

   

   


   

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ   Преузми овде

   

   

   

   

 • Обавештење

   

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ

   

   

           У складу са чланом 10. став 7. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), обавештавам вас да је одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине донело Решење бр. 501-3-3/2016-II од 05.04.2016 године да за ПРОЈЕКАТ - "Фабрика за хладну прераду поврћа са хладњачом", чија се реализација планира на кат. парцели бр. 1759/1, КО Сутјеска, у насељеном месту Сутјеска, на територији општине Сечањ, није потребна процена утицаја на животну средину.

           Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења, Покрајинском секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој АП Војводине у року од 15 дана од дана његовог објављивања, а преко Одељења за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине, са таксом од 440,00 динара.

   

  РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

  Дејана Милошевић

   

   


   

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ   Преузми овде