Филтер
 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   

  УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ САНИТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА, БРОJ 03/2016-7 ОД 18.02.2016. ГОДИНЕ  Преузми овде

   

   


   

 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Добра за репрезентацију

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 04/2016-1

  Датум: 25.02.2016.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

   

  2. Предмет јавне набавке мале вредности је: Добра за репрезентацију      

  шифра из општег речника набавки: 15800000

  3. Критеријум  за  доделу  уговора  је  :  критеријум  економски  најповољније  понуде.

  Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:            

  -  Понуђена цена............................................90   бодова  

  -  Рок испоруке ..............................................10   бодова  

  Сви  заинтересовани  понуђачи  конкурсну  документацију  могу  преузети  на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.          

  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне   набавке за набавку добара за репрезентацију,  са назнаком “Не отварати”, на  адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  4. Понуђач  је  дужан  да  достави  понуду  најкасније  до:  04.03.2016.  године  до  14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  5. Јавно  отварање  понуда  ће  се  спровести  дана:  04.03.2016.године  у  16,00  часова  у пословним  просторијама  наручиоца у Општини Сечањ,ул.  Вожда  Карађорђа бр.57, Сечањ. 

  6. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  7. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда.

  8. Контакт лице за све додатне информације је  Бранка Вукоје е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

  Председник Општине
  Предраг Милошевић

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:

  -ДОБРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ-

  Преузми овде

   


   

 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -Канцеларијски материјал

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе       
  Број: 01/2016-5
  Датум: 04.02.2016.године

  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

   

  2. Предмет јавне набавке мале вредности је: Канцеларијски материјал

   шифра из општег речника набавки: 30192000            

   

   

  3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде. Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:

   

   

              -          Понуђена цена............................................ 85      бодова

   

              -           Рок испоруке ..............................................10      бодова

   

              -         Услови плаћања.............................................5      бодова

   

  4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  5. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнакомза Комисију за јавне   набавке за набавку добара- Канцеларијски материјал број 01/2016 ,  са назнакомНе отварати, на  адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  6. Понуђач је дужан да достави понуду  најкасније до: 12.02.2016. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  7. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 12.02.2016.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

   

   

  8. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  9. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда.Контакт лице за све додатне информације је  Бранка Вукоје е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: 

  КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

  Преузми овде

   


   

 • Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -Санитарни материјал

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  Орган јединице локалне самоуправе

  Број: 03/2016-3

  Датум :09.02.2016.године


  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

   

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

   

  2. Предмет јавне набавке мале вредности је: Санитарни материјал

  шифра из општег речника набавки: 44411000

  3. Критеријум за доделу уговора је : критеријум економски најповољније понуде.

  Оцењивање и рангирање понуда засниваће се на следећим елементима критеријума:

              -          Понуђена цена............................................ 85      бодова

              -           Рок испоруке ..............................................10      бодова

              -         Услови плаћања.............................................5      бодова

   

   

  4. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку Санитарног материјала, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.

  5. Понуђач је дужан да достави понуду  најкасније до: 17.02.2016. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока  сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  6. Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 17.02.2016.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини  Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ

  7. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног  за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.

  8. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од  10 дана од дана отварања понуда.

  9. Контакт лице за све додатне информације је  Бранка Вукоје е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: 

  САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛ

  Преузми овде